VEB

VEB is de afkorting van Vereniging Eigenaren Rekreatiepark De Bronsbergen. Achtereenvolgens kunt u meer lezen over het doel van de vereniging, het lidmaatschap, de contributie, het bestuur, de algemene ledenvergadering en het financieel beheer. Meer informatie over de vereniging kunt u vinden in de statuten en het huishoudelijk reglement in de map documenten op de pagina informatie voor eigenaren.

DOEL VAN DE VERENIGING

Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van de eigenaren van de rekreatiewoningen, gelegen in het Rekreatiepark De Bronsbergen te Zutphen. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door te fungeren als gesprekspartner en intermediair tussen haar leden en de exploitant (Eazzis) en door het benoemen van het bestuur van de Stichting Infrabeheer Rekreatiepark De Bronsbergen (STIB). Bij geschillen met betrekking tot de beheersovereenkomsten zal de vereniging deelnemen aan arbitrage.

LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap van de vereniging behoort toe aan personen die eigenaar zijn van een rekreatiewoning op Rekreatiepark de Bronsbergen of die daartoe zakelijk gerechtigd zijn. Aan elke rekreatiewoning is één lidmaatschap aan de vereniging verbonden. Indien u gezamenlijk eigenaar bent van een rekreatiewoning, wordt u samen aangemerkt als één lid. U kunt dan beide een algemene ledenvergadering bezoeken, maar slechts één stem uitoefenen. Iedere woningeigenaar op Rekreatiepark De Bronsbergen wordt bij de koop van een woning automatisch lid van de vereniging. Het lidmaatschap eindigt bij verkoop van de rekreatiewoning (mits u de juiste gegevens van de koper aan het bestuur van de VEB en STIB doorgeeft), overlijden, royement of schriftelijke opzegging.

Door nieuwe wetgeving dat in beginsel elke lidmaatschap opgezegd kan worden is dit lidmaatschap mogelijk ook opzegbaar. Dit is nog niet juridisch uitgeprocedeerd, maar voorlopig wordt uw opzegging geaccepteerd, onder voorbehoud dat als de vereniging toch juridisch in het gelijk gesteld wordt dat het lidmaatschap verplicht is zij al haar rechten behoudt in deze. Daar staat tegenover dat deze woningeigenaren bij opzegging van het lidmaatschap geen inspraak meer hebben op het beleid van de vereniging, maar zich wel dienen te onderwerpen aan het door de VEB vastgestelde beleid.

CONTRIBUTIE

De contributie wordt door de leden zelf vastgesteld op de algemene ledenvergadering en bedraagt  € 60,00 per jaar (2024).  Van deze contributie worden onder meer meer de algemene ledenvergaderingen, secretariaatskosten, websitekosten,  twee afvalpassen en de kosten voor de permanente oplossing voor wonen betaald. De contributie wordt in januari van elk jaar geïnd, bij voorkeur via automatische incasso. U bent contributie verschuldigd vanaf het moment dat u eigenaar wordt van een rekreatiewoning op het park en het lidmaatschap van de vereniging aanvaard. Als voormalige eigenaar van de rekreatiewoning blijft u contributie verschuldigd zolang u de beëindiging van het lidmaatschap niet schriftelijk heeft gemeld en de nieuwe eigenaar heeft aangemeld bij het bestuur. Wie op 1 januari eigenaar is van een rekreatiewoning is over het gehele jaar de contributie verschuldigd. U kunt de hoogte van de contributie anno nu terugvinden in het document parkkosten in de map documenten op de pagina informatie voor eigenaren. Eventuele verplichtingen bij woningoverdracht hebben wij voor u samengevat op de pagina informatie voor kopers c.q. verkopers.

BESTUUR

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door eigenaren van de rekreatiewoningen en wordt door de algemene ledenvergadering benoemd. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene bestuursleden.  Het bestuur benoemt uit de leden het bestuur van de Stichting Infrabeheer Rekreatiepark De Bronsbergen (STIB), belast met de uitvoering van beheersovereenkomst II. Eenzelfde persoon kan zitting hebben in beide besturen. Het bestuur kan bepaalde onderdelen van zijn taak laten uitvoeren door commissies die door het bestuur benoemd worden of externe personen. De huidige samenstelling van het bestuur kunt u vinden onder contact.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Jaarlijks, meestal in april, wordt een algemene ledenvergadering gehouden. In deze jaarvergadering brengt het bestuur verslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en het gevoerde beleid en legt financiële verantwoording af. Hoewel de Stichting Infrabeheer Rekreatiepark De Bronsbergen (STIB) niet verplicht is om financiële verantwoording af te leggen, vormt dit toch een vast punt op de agenda van de jaarvergadering. Verder komen onder meer aan de orde de invulling van vrijgekomen vacatures en voorgestelde agendapunten aangebracht door het bestuur of door leden. Andere algemene ledenvergaderingen kunnen worden gehouden als het bestuur dit wenselijk acht of op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden als aangegeven in de statuten. De algemene ledenvergaderingen zijn alleen toegankelijk voor betalende leden. Bij de oproep voor de algemene ledenvergadering ontvangt u de agenda en de locatie van de vergadering, eventuele overige documenten kunt u terugvinden op de website in de map ALV (algemene ledenvergadering) op de pagina informatie voor eigenaren.

FINANCIEEL BEHEER

De controle op het financiële beheer en op de boekhouding van de vereniging wordt opgedragen aan de kascommissie. Deze commissie wordt benoemd op de jaarvergadering en bestaat uit ten minste twee leden van de vereniging, die geen deel uitmaken van het bestuur. Voor het samenstellen van de jaarrekening en de automatische incasso wordt het bestuur van de vereniging  bijgestaan door de Stichting Infrabeheer Rekreatiepark De Bronsbergen (STIB). Bij wanbetaling wordt na herinnering en aanmaning de zaak overgedragen aan derden, onze huisadvocaat.