Verkopers

In onderstaande informatie hebben wij eventuele verplichtingen voor u als verkoper van een woning op Rekreatiepark De Bronsbergen samengevat.

MELDINGSPLICHT

U dient het bestuur van de vereniging en de exploitanten STIB en Eazzis minimaal twee weken vóór de overdracht van het eigendomsrecht hierover te informeren en mede te delen wie de nieuwe eigenaar is. Zolang een nieuwe eigenaar niet is aangemeld door de verkoper worden de verplichte bijdragen ook na verkoop van de woning bij de oorspronkelijke eigenaar in rekening gebracht. Het verrekenen van VEB- en STIB-bijdragen tussen koper en verkoper dient altijd bij de woningtransactie geregeld te worden. Ter voorkoming van onnodige administratiekosten worden reeds betaalde bijdragen nooit aan de verkoper van een woning gerestitueerd.

DOCUMENTEN

Als verkoper dient u de koper er op te wijzen dat deze via de akte van levering contractuele verplichtingen op zich neemt t.o.v. de VEB, STIB en Eazzis en dat permanente bewoning van de rekreatiewoning niet is toegestaan (mits een gedoogbeschikking wordt aangevraagd wordt het permanent bewonen van de recreatiewoning tot 1 mei 2024 gedoogd). De verkoper dient ook de statuten (VEB en STIB), beheersovereenkomsten (I en II), het huishoudelijk reglement (VEB) en het parkreglement aan de nieuwe eigenaar ter beschikking te stellen. U kunt deze documenten downloaden via de map documenten op de pagina informatie voor eigenaren. Ook van andere belangrijke ontwikkelingen  met het oog op uw woning  en met betrekking tot VEB, STIB, Eazzis en/of gemeente dient u koper op de hoogte te brengen.