STIB

STIB is de afkorting van Stichting Infrabeheer Rekreatiepark De Bronsbergen. Achtereenvolgens kunt u meer lezen over het doel van de stichting, beheersovereenkomst II, de beheersvergoeding, het bestuur en de commissies. Meer informatie over de stichting kunt u vinden in de statuten in de map documenten op de pagina informatie voor eigenaren.

DOEL

De stichting heeft tot doel de verkrijging, het beheer en onderhoud van onroerende en roerende zaken bestemd voor de infrastructuur van Rekreatiepark De Bronsbergen te Zutphen. Dit houdt o.a. in het beheer en onderhoud van de wegen, bruggen, toegangshekken, riolering, waterafvoer, steigers, gezamenlijke beplantingen bv heggen langs de wegen en bomen in de heggen langs  o.a. de wegen en straatverlichting. Verder onderhoudt de stichting de contacten met het Waterschap Rijn en IJssel.

BEHEERSOVEREENKOMST II

Bij de aankoop van een rekreatiewoning op Rekreatiepark De Bronsbergen verbindt een koper zich bij wijze van een derdenbeding in de akte van levering aan een beheersovereenkomst met de stichting, beheersovereenkomst II (BOK2) genoemd. Beheersovereenkomst II regelt het onderhoud en de exploitatie van de infrastructuur van Rekreatiepark De Bronsbergen en de diensten die de stichting verleent. De eigenaar van de rekreatiewoning betaald jaarlijks een verplichte bijdrage aan de stichting.  U kunt beheersovereenkomst II vinden in de map documenten op de pagina informatie voor eigenaren.

BEHEERSVERGOEDING

De hoogte van de jaarlijks bijdrage, ook wel beheersvergoeding II genoemd, wordt mede op de meerjarenonderhoudsbegroting van het onderhoudsfonds gebaseerd. De stichting verleent korting op de beheersvergoeding II bij automatische incasso per maand of per jaar. Indien de beheersvergoeding II of een deel hiervan onverhoopt niet wordt betaald, is het volledige jaarbedrag terstond opeisbaar. Indien na twee aanmaningen het jaarbedrag nog niet betaald is, wordt de incasso in handen gegeven van derden, die de verplichte beheersvergoeding II zonder kortingen en vermeerderd met de te maken kosten voor de stichting zullen incasseren. U kunt de hoogte van de beheersvergoeding anno nu terugvinden in het document STIB Contributie  in de map ALV op de pagina informatie voor eigenaren.

BESTUUR

Het bestuur van de Vereniging Eigenaren Rekreatiepark De Bronsbergen benoemt in eerste instantie het bestuur van de stichting. Mocht er niemand beschikbaar zijn, dan zoekt de stichting haar eigen bestuursleden. Eenzelfde persoon kan zitting hebben in beide besturen. De huidige samenstelling van het bestuur kunt u vinden onder contact.

FINANCIEEL BEHEER

Het crediteuren- en debiteurenbeheer wordt door de penningmeester van STIB uitgevoerd, waaronder de betalingen van facturen van STIB en de incasso’s van STIB en VEB. Bij wanbetaling wordt na een herinnering en aanmaning de zaak overgedragen aan derden, onze huisadvocaat.

De boekhouding van STIB en de controle op haar financiële beheer wordt door accountantskantoor AACC in Apeldoorn uitgevoerd, evenals het samenstellen van de jaarrekening en de BTW administratie.

De financiële commissie adviseert STIB jaarlijks naar aanleiding van de nieuwste concept-jaarrekening en meerjarenonderhoudsbegroting. Deze commissie is anno 2023 niet bemand wegens vertrek van het laatste lid van deze commissie. Jaarlijks wordt in de Algemene Ledenvergadering van VEB verantwoording afgelegd van het gevoerde beleid door STIB van het voorgaande jaar en het verwachte onderhoud van de infrastructuur voor het lopende jaar.