EAZZIS

Eazzis is de huidige exploitant van Rekreatiepark De Bronsbergen. Achtereenvolgens kunt u meer lezen over het parkbeheer, beheersovereenkomst I, de beheersvergoeding, eigen gebruik of verhuur en Eazzis Vakantiebeheer B.V.

Parkbeheer

De exploitant is belast met de dagelijkse gang van zaken op het park. Dit houdt o.a. in het bemannen van de receptie, ter beschikking stellen van recreatiemiddelen, het verwijderen van straat- en huisvuil en toezien op de rust en orde in het rekreatiepark. Verder onderhoud de exploitant de gronden rondom de rekreatiebungalow , die verhuurd worden en ziet erop toe dat niet bewoonde rekreatiebungalows aan de buitenzijde in goede staat verkeren. Met Eazzis kan de woningeigenaar  facultatief een contract afsluiten voor onderhoud tuin en onderhoud cv inclusief mechanische ventilatie.

Beheersovereenkomst I

Bij de aankoop van een rekreatiewoning op Rekreatiepark De Bronsbergen verbindt een koper zich bij wijze van een derdenbeding in de akte van levering aan een beheersovereenkomst met de exploitant, beheersovereenkomst I genoemd. Beheersovereenkomst I regelt de te verlenen diensten van de exploitant en de verplichtingen van de eigenaren, o.a.  het aangaan van een verhuurbemiddelingsovereenkomst (alleen voor verhurende eigenaren).  U kunt beheersovereenkomst I vinden in de map documenten op de pagina informatie voor eigenaren. Hier vindt u ook de wijzigingen op beheersovereenkomst I die zijn opgenomen in het addendum d.d. 11-12-2013. U heeft bij de akte van levering voor het aangaan van de beheersovereenkomst I getekend.

Beheersvergoeding

De exploitant brengt de eigenaar voor de te verrichten inspecties en werkzaamheden een vergoeding in rekening, die jaarlijks geïndexeerd wordt. Niet verhurende eigenaren ontvangen een korting. De exploitant is bevoegd om de vergoeding die in januari bij vooruitbetaling betaald dient te worden, in vier gelijke termijnen in rekening te brengen. U kunt de hoogte van de beheersvergoeding anno nu terugvinden in het document parkkosten in de map documenten op de pagina informatie voor eigenaren.

Eigen gebruik of verhuur

De eigenaar kan zelf gebruik maken van de rekreatiebungalow overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan. Onder het eigen gebruik is mede begrepen het gebruik door (schoon)ouders of door personen die tot het gezin van de eigenaar behoren alsmede overige familieleden, kennissen en relaties van de eigenaar. Indien de eigenaar de rekreatiebungalow verhuurt is hij verplicht om daartoe een afzonderlijke verhuurbemiddelingsovereenkomst, die door het bestuur VEB  is goedgekeurd, te sluiten met de exploitant. Hierin wordt onder meer aangegeven dat de eigenaar opdracht geeft aan de exploitant om de voor verhuur aangemelde rekreatiebungalow te verhuren overeenkomstig de door de exploitant daartoe bindend gehanteerde voorwaarden en de jaarlijks door de exploitant bindend vast te stellen huurprijzen. Meer informatie over de verhuur, het roulatiesysteem en de huurprijzen kunt u terugvinden in beheersovereenkomst I en de verhuurbemiddelingsovereenkomst in de map documenten op de pagina informatie voor eigenaren.

Eazzis Vakantiebeheer B.V.

De huidige exploitant Eazzis Vakantiebeheer B.V., voorheen was dit Nederland Vakantie Beheer (NVB), heeft in 2003 alle rechten en plichten ten aanzien van beheersovereenkomst I van de toenmalige exploitant Bronsbergen Facilitair Bedrijf B.V. overgenomen. De collectieve opstalverzekering (inclusief glasdekking en aansprakelijkheid gebouwen) is  ondergebracht bij de verzekeraar VLC & Partners te Breda als gevolmachtigde van APC Holland en wordt door VLC & Partners bij de eigenaren in rekening gebracht. Deze opstalverzekering is sinds 2023 facultatief voor de  woningeigenaren. De niet-verhurende woningeigenaren kunnen bij VEB via info@vebronsbergen.nl hierover meer informatie inwinnen. Alle woningeigenaren zijn verplicht om hun woning goed en voldoende te verzekeren met herbouwplicht .

De huidige exploitant doet sinds 5 januari 2018  zelf de verhuur van de vakantiewoningen. Het bestuur van VEB is nog in onderhandeling over de nieuwe verhuurbemiddelingsovereenkomst met Eazzis, Voor de stand van zaken van de verhuurbemiddelingsovereenkomst neem contact op  met  bestuur VEB: info@vebronsbergen.nl .  Voor contact met Eazzis Vakantiebeheer B.V. zie receptie of kijk op www.eazzis.nl.